Politika e cilësisë

 

 
Politikëne cilësisëe krijon, zbatondhemirëmbanudhëheqjaelartë e Translog-ut,në një komunikimintensiv metë gjithëpersonatkompetentë dhee njëjta është e pranuardhee detyrueshme përtë gjithëtë punësuarit. Ajorespektonkërkesat estandarditISO 9001:2015të jetë në përputhjemeqëllimet dhekontekstin eorganizatës dhe t’i mbështesëpërcaktimet e sajastrategjike. Ajogjithashtui tregon qartë përkushtimete organizatëspër tarealizuarkënaqësinë eklientëve,nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëmtë sistemit të menaxhimit tëcilësisë.

Duke respektuar gjërat e mëparshme, janë definuar këto qëllime të politikës së cilësisë:
1. Praktikimi i vazhdueshëm i inovacionit - Qëllimi konkret: dërgimi i ofertave të varianteve deri te 40% të klientëve.
2. Përmirësimi i cilësisë sëpunës - Qëllimi konkret: zvogëlim vjetor i mospërputhjeve të zbuluara për 5%.
3. Përmirësimi i fleksibilitetit - Qëllimi konkret: rritje vjetore për 10%.
4. Përmirësimi i efikasitetit të punës - Qëllimi konkret: rritje vjetore për 15%.
5. Përmirësimi i diversifikimit të shërbimeve - Qëllimi konkret: aplikimi i një shërbimi të ri për një periudhë prej 1 viti.

Përmbushja e këtyre qëllimeve duhet të çojë në përmbushjen e qëllimit të ardhshëm:
Rritja e kënaqësisë së klientëve - Qëllimi konkret: rritje vjetore për 2%.
 
 
 

ISO 9001:2015

 

 
Vizioni ynë është shumë i thjeshtë – të jemi numër 1 në tregjet rajonale në aspektin e:
  • Inovacionit;
  • Cilësisë;
  • Fleksibilitetit;
  • Efikasitetit.

Realiziminekëtij vizioni e shohim nëpërmjet përcaktimit tonëthemelor për t’i përmbushur nevojatdhekërkesat e klientëve tanë. Ai përcaktimnuk është vetëmformal, por është i mbështetur me procedurat e zhvilluaranë mënyrën përkatëse në sistemine menaxhimit të cilësisë.