INCO термини

Inco термини или Интернационални комерцијални (Меѓународни трговски) термини е серија меѓународни правила со термини, издадени од Меѓународната трговска комора (ICC), кои нашироко се употребуваат во меѓународните трговски трансакции. Тие се прифатени од страна на владите, официјалните служби и практичари насекаде низ светот за толкување на најчесто употребуваните термини во меѓународната трговија. Ова ги намалува или отстранува целосно нејаснотиите кои произлегуваат од различната интерпретација на таквите термини во различни земји. Нивниот опсег е ограничен на прашања поврзани со правата и обврските на страните во купопродажниот договор во поглед на доставувањето на стоките што се продадени. Тие се употребуваат за да се поделат трошоците и должностите помеѓу купувачот и продавачот и ги рефлектираат највисоките достигнувања во транспортните практики. Тие соодветствуваат со Конвенцијата на ОН за Договори за меѓународна купопродажба на стоки. Првата верзија е објавена во 1936, а сегашната датира од 2000 година.

Од 1-ви јануари 2020, важи новото издание Incoterms 2020 . Промените се однесуваат на неколку термини претходно наброени во делот D, кои сега повеке не се во употреба и се заменети:

  • DAT (Испорачано на терминал) заменето со DPU
  • DPU ( Испорачано на истоварно место- неистоварено)

Новиот термин важи за сите видови на транспорт.

Содржина

  • 1 Група Е - Тргнување
  • 2 Група F - Главниот превоз не е платен
  • 3 Група C - Главниот превоз е платен
  • 4 Група D - Пристигнување
  • 5 Резиме на термините

Група Е - Тргнување

EXW Ex Works (Наведено место).

Продавачот ги става стоките на располагање во неговиот деловен простор. Купувачот е одговорен за сите трошоци.Овој трговски термин го става најголемиот дел од одговорноста на купувачот, а обврските за продавачот се минимални. Терминот Ex Works често се користи кога се прави почетна понуда за продажба на стоките без вклучени било какви трошоци.
EXW значи дека купувачот ги има подготвените стоките за подигање во неговиот деловен простор (работилница, фабрика, складиште, плантажа) на денот што е договорен.Продавачот ги доставува стоките во деловниот простор на продавачот или наведеното место (работилница, фабрика и складиште итн.), но не натоварени на возила или извозно оцаринети.
Продавачот нема обврска да ги товари стоките, иако можеби во пракса тој е и во подобра положба да го направи тоа. Ако продавачот ја товари стоката, тој го прави тоа на ризик и на трошок на купувачот.Ако страните сакаат продавачот да биде одговорен за утовар на стоките при тргнувањето и да ги сноси ризиците и трошоците за таквиот утовар, ова мора да биде јасно назначено со додавање на експлицитен текст во таа смисла во купопродажниот договор.

Група F - Главниот превоз не е платен

FCA Free Carrier (наведени местата).

Испорачано извозно оцаринето до превозникот

Продавачот му ги предава стоките, извозно оцаринети, на првиот превозник (назначен од купувачот) на наведеното место. Овој термин е погоден за сите видови транспорт, вклучително воздушен, железнички, патен превоз и контејнерски / мултимодален поморски превоз. Ова е точниот „примено оцаринето“ термин за употреба кај контејнерски поморски пратки, без разлика дали станува збор за LCL (товар помал од еден контејнер) или FCL (товар за полн контејнер). FAS Free Alongside Ship (наведено пристаништето за утовар).

Испорачано во пристаниште, надолжно до брод
Продавачот мора да ги смести стоките покрај бродот на наведеното пристаниште. Продавачот мора да ги оцарини стоките за извоз. Погоден е само за поморски транспорт, но НЕ и за мултимодален поморски транспорт во контејнери (објаснето во претходното издание на Incoterms 2010, ICC 715). Овој термин типично се употребува за тежок или неспакуван товар. FOB Free on board (наведено пристаништето за утовар).

Испорачано на брод извозно оцаринето
Продавачот мора самиот да ги натовари стоките во бродот, назначен од купувачот, а трошок и ризикот се делат на бродската ограда. Продавачот мора да ги оцарини стоките за извоз. Погоден е само за поморски транспорт, но НЕ и за мултимодален поморски транспорт во контејнери (објаснето во претходното издание на Incoterms 2010, ICC 715). Купувачот мора да му ги даде на продавачот податоците за бродот и пристаништето каде што стоките треба да бидат натоварени и не се наведува или не е обезбеден превозник или шпедитер. Не вклучува воздушен превоз. Овој термин многу често бил употребуван погрешно во последниве три децении откако во Incoterms 1980 било објаснето дека FCA треба да се употребува за контејнерски пратки.

Група C - Главниот превоз е платен

CFR Cost and Freight (наведено пристаниште како крајна дестинација).Цена со превозПродавачот мора да ги плати трошоците и превозот за да ги достави стоките до пристаништето кое е крајна дестинација. Меѓутоа, ризикот се пренесува на купувачот откако стоките ќе се натоварат на бродот (ова правило е ново, од 2010!). Само поморски транспорт, осигурувањето на стоките НЕ е вклучено. Осигурувањето е на товар на купувачот. CIF Cost, Insurance and Freight (наведено пристаниште како крајна дестинација).Цена со осигурување и превозОвој поим има исто значење како CFR ,само што продавачот мора дополнително да обезбеди и плати осигурување за купувачот. Само поморски транспорт. CPT Carriage Paid To (наведено пристаниште како крајна дестинација).Превозот платен доОпшт/контејнерски/мултимодален еквивалент на CFR. Продавачот плаќа за превозот до наведеното пристаниште, кое е крајна дестинација, но ризикот се пренесува кога стоките ќе му бидат предадени на првиот превозник. CIP Carriage and insurance Paid (To) (наведено пристаниште како крајна дестинација).Превоз и осигурување платени доКонтејнерски/мултимодален транпортен еквивалент на CIF. Продавачот плаќа за превозоти осигурувањето до наведеното пристаниште, кое е крајна дестинација, но ризикот се пренесува кога стоките ќе му бидат предадени на првиот превозник.

Група D - Пристигнување

Бројот на Incoterms правила останува на 11.Ова е постигнато со наведените новини и правила, кои можат да се употребуваат независно од договорениот начин на превоз – DAT -испорачано на терминал – заменет со DPU .DAP, испорачано на место – наместо Incoterms 2010 правилата DAF, DES, DEQ и DDU, кои не се користат повеќе со измените од 2020 .Според новото правило, доставувањето е на наведената дестинација:

  • кај DAT ( заменет со DPU ) стоката се става на располагање на купувачот, нерастоварена од превозното средство што пристигнало (како во поранешното правило DEQ – кое повеќе не се користи како термин)
  • кај DAP стоката исто така се става на располагање на купувачот, но подготвено за истовар (како во поранешните правила DAF, DES, DDU – кои веќе не се користат како термини)

.Новото правило го прави терминот DAT видоизменето употреблив , Incoterms 2010 правилата DES и DEQ непотребни и отстранети како термини. Наведениот терминал за испорака во DAT, се заменува со испорака на одредено место – неистоварено и може да биде и пристаниште, така што DAT повеќе не се употребува во случаите каде што порано било употребувано Incoterms правилото DEQ.
Слично, пристигнатото „превозно средство“ во DAP, може да биде и брод, а наведеното место како крајна дестинација може да биде и пристаниште: според тоа DAP може слободно да се користи и во случаите, каде што порано се употребувало Incoterms правилото DES. Овие нови правила, како и нивните претходници, подразбираат „доставено“, така што продавачот ги сноси сите трошоци (освен оние кои се поврзани со увозното царинење, таму каде што е тоа потребно) и ризиците кои се поврзани со доставувањето на стоките до наведенето место како крајна дестинација . DAP Delivered At Place (наведено место како крајна дестинација).
Испорачано на место

Овој термин значи дека продавачот испорачува, тогаш кога стоките ќе му бидат ставени на располагање на купувачот при пристигнувањето на превозното средство, готови за истовар во наведенето место како крајна дестинација. Ова е точно она што го предвидуваше стариот Inco термин DDU. DDP Delivered Duty Paid(наведено место како крајна дестинација).


Испорачано оцаринето

Овој термин значи дека продавачот плаќа за сите трошоци поврзани со превозот и ги сноси сите ризици сѐ додека стоките не бидат испорачани и ја плаќа царината. Се употребува исто така наизменично со терминот "Free Domicile". Ова е најсеопфатен термин за купувачот. Во повеќето увозни земји, даноците како (но не само) ДДВ и акцизите не треба да се сметаат однапред платени, затоа што тие се „повратни“ даноци. Според тоа ДДВ и акцизите вообичаено не претставуваат директен трошок за увозникот, бидејќи тие ќе бидат повратени при продажбата на локалниот (домашниот) пазар. DPU Delivered at Place Unloaded ( испорачано на истоварно место)


Испорачано оцаринето

Овој термин значи дека стоката треба да биде испорачана на договореното истоварно место (ДПУ) (порано наречена ДАТ за „Испорачано на терминал“) и воедно бара од продавачот да ја достави стоката со која располага купувачот откако ќе биде растоварена од пристигнатите превозни средства.Купувачот и продавачот треба да наведат и да се договорат за одредено место на дестинација.


Резиме на термините ЗАБЕЛЕШКА : Следниве информации се однесуваат на новите правила , Incoterms 2020 и сега се заменети со различни информации од Incoterms 2010.За даден термин, „Да“ значи дека продавачот е должен да ја обезбеди услугата, вклучена во цената.За даден темин, „Не“ значи дека тоа е должност на купувачот.Новина во Incoterms 2020 е делот за осигурување и прдвидува измени за осигурувањето на пратките / превозот .Осигурувањето за превозот освен кај CIF и CIP испоракте , каде е должност на продавачот , во сите останати случаи е предмет на договор .

Услови на превземање на товар